Porady - pytania i odpowiedzi

2015-01-26 12:09 autor: Isabele

12 369 odsłon

Zasiłek pogrzebowy. Jak odzyskać pieniądze za poniesione koszty pogrzebu?

kilka dni temu pochowałam tatę. Koszty pogrzebu pokryłam ja. Pani z Zusu powiedziała że nie przyznają mi zasiłku pogrzebowego ponieważ jestem bezrobotną bez prawa do zasiłku! Tato też był osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. ja zarejestrowana jestem w PUP od listopada. Pytanie moje to czy napewno nie przysługuje mi zasiłek pogrzebowy który powinien się mi należeć? mam faktury na moje nazwisko z zakładu pogrzebowego i od grabarza.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-07-09 07:54 autor odpowiedzi: smiling

  według mnie się Pani należy gdyż Pani jako córka poniośła koszty pogrzebu
  smiling zaktualizował/a odpowiedź 2015-07-09 07:56
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.
  smiling zaktualizował/a odpowiedź 2015-07-09 07:57
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
  1.osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,2.osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,3.ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,4.osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,5.osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,6.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-47.osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,8.cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,9.osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,10.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,11.osoby pobierającej rentę socjalną,12.osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,13.osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,14.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.
  Członkami rodziny są:
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
  smiling zaktualizował/a odpowiedź 2015-07-15 11:31

  Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk )
  • skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu zgonu dziecka, które urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

  Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

  Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

  smiling zaktualizował/a odpowiedź 2015-07-15 11:32
  Zasiłek pogrzebowy Wiadomości ogólne Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
  1.osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,2.osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,3.ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,4.osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,5.osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,6.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-47.osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,8.cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,9.osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,10.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,11.osoby pobierającej rentę socjalną,12.osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,13.osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,14.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.
  Członkami rodziny są:
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

  Wysokość zasiłku

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

  W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

  W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

  Jeżeli po

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-07-09 10:25 autor odpowiedzi: Radca prawny Łukasz Obrał / prawo-porady.pl

  Sam fakt poniesienia kosztów pogrzebu nie jest podstawą do uzyskania zasiłku pogrzbowego.


  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
  1. ubezpieczonego
  2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
  4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

   

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.  Zasiłek pogrzebowy nie przysługuje z tego powodu, że ani Pani, ani Pani zmarły ojciec nie byliście, jak wynika z pytania, ubezpieczonymi, tj. nie odprowadzaliście w chwili śmierci ojca składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne). Urząd skarbowy opłacał tylko za Państwa jako bezrobotnych bez prawa do zasiłku ubezpieczenie zdrowotne, a to nie daje podstaw do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

  Ani Pani ani ojciec nie byliście, w chwili śmierci ojca, emerytami czy rencistami i zapewne (ale to można sprawdzić) nie spełnialiście warunków do uzyskania renty czy emerytury.

  Śmierć ojca nie nastąpiła też w czasie pobierania przez Panią lub ojca zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.


  Ad METAM Łukasz Obrał Radca Prawny

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Podobne pytania

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo: pozostałe

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania