Strona główna » Regulamin serwisu Senior.pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu Senior.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Właścicielem Portalu Senior.pl (zwanego też „Serwisem”) jest KASAT Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 2/4 55-080 Kąty Wrocławskie (Kapitał zakładowy: 62 400,00 zł; KRS: 0000281562; NIP: 896-12-57-678) – zwana również w dalszej części Administratorem lub Usługodawcą.

  1.2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

  1.3. Senior.pl jest serwisem stanowiącym konglomerat treści o charakterze zarówno poradnikowym, jak i informacyjnym; treści te pochodzą z różnych źródeł.

  1.4. Serwis oparty jest o treści własne (redakcyjne), jak i treści zewnętrzne, w tym porady użytkowników i ekspertów (rozbudowane elementy „społecznościowe”), przy czym jedynie treści własne (redakcyjne), w postaci niektórych artykułów, są redagowane merytorycznie.

  1.5. Elementy społecznościowe Serwisu nadają mu również charakter społecznościowej platformy komunikacyjnej, przeznaczonej do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń związanych z tematyką Serwisu (chodzi m. in. o moduł „Porady, dział „Opinie”, jak również komentarze pod artykułami, Forum i inne Materiały, które mogą zamieszczać Użytkownicy w Serwisie, który stanowi jedynie platformę techniczną do przechowywania tych Materiałów).

  1.6. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. W szczególności dotyczy to możliwości zamieszania Postów w działach „Porady” i „Opinie”, komentowania artykułów, dodawania postów na Forum, jak również dostępu do Zamkniętej części Serwisu.

  1.7. Zasoby wszelkich serwisów należących do KASAT Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, w tym znajdujące się na nich treści, mogą być wzajemnie współdzielone.

  1.8. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Odpłatne mogą być jedynie niektóre dodatkowe usługi, jednakże uruchomienie ich następuje tylko i wyłącznie na wyraźne zamówienie Użytkownika – zgodnie z przedstawioną w zakresie danej usługi ofertą i dopiero po dokonaniu płatności.

  1.9. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  1. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://www.senior.pl/regulamin/ stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca - KASAT Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 2/4 55-080 Kąty Wrocławskie, właściciel serwisu www.senior.pl (zwany też Administratorem).
  3. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.senior.pl (zwany też Portalem).
  4. Zamknięta część Serwisu - obszar stron www w ramach witryny Senior.pl oraz usług świadczonych przez Administratora dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
  5. Porady – system forów dyskusyjnych, w ramach którego Użytkownicy mogą wymieniać się wiedzą. W szczególności Użytkownicy Zarejestrowani (w tym Eksperci) mogą wzajemnie zadawać sobie pytania i udzielać odpowiedzi.
  6. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  7. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Posty (w szczególności w dziale „Porady”) oraz korzystać z Zamkniętej części Serwisu.
  8. Ekspert – Użytkownik Zarejestrowany, który uzyskał od Administratora specjalny status (Konto/Profil Eksperta) ze względu na fakt, że dana osoba zgłosiła chęć zyskania takiego statusu oraz wyróżnia się wiedzą z różnych dziedzin, którą chce się podzielić z innymi Użytkownikami.
  9. Konto Użytkownika (Konto) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
  10. Profil Użytkownika (Profil) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu  strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu. Profil zawiera dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu (i w pewnym zakresie do edycji) Użytkownikowi.  Część informacji z Profilu widzi tylko dany Użytkownik, a część widzą wszyscy Użytkownicy – ten zakres jest wyraźnie wydzielony w ramach Profilu.
  11. Konto Eksperta - Konto Użytkownika, który zyskał status Eksperta.
  12. Profil Eksperta – Profil Użytkownika, który zyskał status Eksperta.
  13. Awatar – obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika i/lub Eksperta.
  14. Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych (np. „Porady”, „Opinie”, komentarze pod artykułami, Forum), w której Użytkownik może w sposób tekstowy (i nie tylko – Materiały) dzielić się z innymi Użytkownikami swoją wiedzą, myślami, spostrzeżeniami i poglądami (wyrażać je) oraz zadawać pytania i udzielać odpowiedzi.
  15. Materiały - zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści w formie Linku do strony lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. Obiektu Osadzonego).
  16. Link do strony - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał
  17. Obiekt Osadzony – Materiał w formie obiektu osadzonego („embeded”) w kodzie stron Portalu (np. w ramach Postu) przez Użytkownika – np. film z YouTUBE, zdjęcie, etc.
  18. Partner Marketingowy – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (reklamodawca).
  19. Partner Treściowy – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy, który jest autorem artykułu zamieszczonego w Serwisie i który odpowiada za jego treść (Administrator co do zasady nie redaguje merytorycznie treści od Partnerów Treściowych, udostępnia jedynie platformę techniczną dla publikacji artykułów od Partnerów Treściowych).
  20. Materiały Reklamowe – materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.
  21. Materiały Agregowane – treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.
  22. Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej.
  23. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem http://www.senior.pl/prywatnosc/
  24. Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.
  25. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.
 2. REJESTRACJA W PORTALU

  2.1. Do korzystania z Zamkniętej części Serwisu konieczna jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie.

  2.2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien przejść do strony rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (oraz odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  Aby w pełni korzystać z funkcji serwisu, Użytkownik musi uzupełnić swój Profil podając i zapisując odpowiednie dane w formularzu w ramach Profilu.

  2.3. Wszystkie podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby.

  2.4. Zarejestrowany Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Zamkniętej części Serwisu. Do usług oferowanych w ramach Zamkniętej części Serwisu należą m.in. powiadomienia e-mail o nowych treściach i zasobach opublikowanych w Serwisie, baza wzorów dokumentów i formularzy, możliwość zamieszczania Postów w Serwisie, założenia galerii, bloga oraz własnego kalendarza. Lista wszystkich usług dostępnych w ramach Zamkniętej części Serwisu oraz możliwość zarządzania nimi dostępna jest na stronie Mój Profil.

  2.5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może edytować informacje o sobie w ramach Profilu do Konta. Niektóre informacje w ramach Profilu są jawne (upublicznione) dla innych Użytkowników, jednakże na stronie Mój profil są one wyraźnie wydzielone w osobnej „zakładce” o nazwie „Prywatność”.

  2.6. Użytkownicy mają wgląd do informacji upublicznionych w ramach Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

  2.7. Użytkownik po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia w ramach swojego Konta tzw. „Awatara” tj. małego obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika Zarejestrowanego. Zawartość tego obrazka nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Awatara w przypadku, gdy narusza on obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

  2.8. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

  2.8.1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

  2.8.2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;

  2.8.3. wyraża zgodę na upublicznienie Profilu Użytkownika przez Administratora, w określonym w Profilu zakresie, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku – o ile jest np. w Awatarze) upublicznionych w ramach Profilu do Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do upublicznionych danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Profilu do Konta (lub w ramach opublikowanych przez Użytkownika Postów) może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to jednak następujących danych z Profilu (w szczególności):

  1. adresu e-mail;
  2. hasło do Konta;
  3. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych;
  4. danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (UWAGA! Nazwa Użytkownika jest widoczna dla wszystkich użytkowników Serwisu. Nazwy użytkowników nie są traktowane jako dane osobowe, zaleca się zatem, aby nazwa Użytkownika nie zawierała informacji pozwalających na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości)

  2.8.4. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

  2.8.5. wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora dotyczącego go adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez niego danych, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.);

  2.8.6. wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej - na podany adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  2.8.7. oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne

  2.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

  2.10. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

  2.11. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem przesłanym do Administratora w formie pisemnej.

  2.12. Administrator, bez podania przyczyny, może usunąć konto Użytkownika m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail.

  2.13. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.

  2.14. Usunięcie Konta Użytkownika nie wiąże się z usunięciem z Serwisu Postów, Materiałów i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych usług stanowią inaczej.

 3. KONTA EKSPERTÓW

  3.1. Użytkownik, który ma już Konto w Serwisie może rozszerzyć jego funkcjonalność poprzez zgłoszenie Administratorowi chęci zostania „Ekspertem”.

  3.2. W tym celu wybiera w Portalu odpowiednią opcję i uzupełnia odpowiednie dane w formularzu, który przesyła Administratorowi.

  3.3. Zgłoszenie chęci zostania Ekspertem wymaga akceptowania dodatkowego Regulaminu Kont Eksperckich.

  3.4. Decyzję o nadaniu danemu Użytkownikowi statusu Eksperta i przekształceniu jego Konta/Profilu Użytkownika na Konto/Profil Eksperta podejmuje Administrator.

  3.5. Mimo wstępnej weryfikacji, Administrator nie gwarantuje, iż deklarowana przez Eksperta wiedza, doświadczenie i umiejętności są wystarczające, by udzielać w ramach modułu „Porady” poprawnych merytorycznie odpowiedzi na wszystkie zadawane przez innych Użytkowników pytania.

  3.6. Wypowiedzi i opinie Ekspertów są prywatnymi opiniami tych osób, nie stanowią one opinii Usługodawcy, który co do zasady merytorycznie nie ingeruje w ich treść.

 4. ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

  4.1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu (np. dział „Porady”, „Opinie”, komentarze pod artykułami, Forum), Posty. W szczególności Posty te mogą stanowić pytanie lub odpowiedź w danej dziedzinie.

  4.2. Administrator merytorycznie nie ingeruje w treść Postów oraz – w granicach dopuszczalnych przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją.

  4.3. Posty stanowią prywatne opinie i wypowiedzi ich autorów (Użytkowników).

  4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Postów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają prawo lub dobre zwyczaje (na podstawie wiarygodnej lub urzędowej informacji; Administrator sam nie monitoruje treści wprowadzanych przez Użytkowników).

  4.5. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Posty oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści i publikowania ich w Serwisie w ramach Postów.

  4.6. W granicach dopuszczalnych prawem, Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Posty, które zamieścił w Portalu.

  4.7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie Postu lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

  4.8. Jeżeli zdaniem Użytkownika czyjś Post narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik taki ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą linku „Zgłoś nadużycie” umieszczonego obok danego Postu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie (należy wypełnić formularz zgłoszenia).

  4.9. Podobna procedura jak wyżej dotyczy zgłaszania uwag i błędów (link „Uwagi i błędy” w stopce każdej strony).

  4.10. Użytkownik poprzez umieszczenie treści w Serwisie (w szczególności Postów, Materiałów oraz danych i wizerunku dostępnych w upublicznionym Profilu Użytkownika) udziela Usługodawcy licencji do korzystania z tych treści na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w ramach funkcjonowania Portalu oraz innych serwisów prowadzonych przez Usługodawcę (lista serwisów prowadzonych przez Usługodawcę jest dostępna w siedzibie Usługodawcy). Licencja obejmuje również w szczególności:

  4.10.1. rozpowszechnianie utworu w inny sposób, niż określony w pkt. 2 art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – a więc w szczególności: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4.10.2. prawo do tworzenia papierowych wersji treści;

  4.10.3. prawo wykorzystania treści w celu promocji i reklamy Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań treści;

  4.10.4. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

  4.10.5. prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

  4.11. Licencja, o której mowa w ust. 4.10 jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie umieszczenia jej w Serwisie. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. Licencja niniejsza zostaje udzielona na okres pięciu lat; po upływie tego terminu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Usługodawca ma prawo do dalszego korzystania z udzielonej przez Użytkownika licencji.

 5. ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W SERWISIE

  5.1. Artykuły w serwisie stanowią konglomerat treści z różnych źródeł.

  5.2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca, ogranicza swą odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje merytorycznie.

  5.3. W pozostałym zakresie, Usługodawca udziela jedynie technicznej platformy komunikacyjnej do publikacji dla swoich Partnerów Treściowych – nie ingerując przy tym merytorycznie w zamieszczane przez tych Partnerów Treściowych artykuły.

  5.4. W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa, należy to zgłosić Administratorowi za pomocą stosownego linku znajdującego się przy danym artykule (link „zgłoś naruszenie” pod artykułem lub link „uwagi i błędy” w stopce strony z artykułem). Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie (należy wypełnić formularz zgłoszenia).

 6. INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

  6.1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (na podstawie wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

  6.2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

  6.3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

  6.4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają wyłącznie reklamodawcy (Partnerzy Marketingowi).

 7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  7.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

  7.1.1. nie zamieszczania w Postach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, wirusy i inne podobne,

  7.1.2. działania w sposób nie naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz ich prawo do prywatności,

  7.1.3. nie zamieszczania w Portalu materiałów zawierających treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, spamerskim, w tym Linków (w zakresie, w jakim cel zamieszczenia Linku służy w istocie kryptoreklamie a nie na przykład przedstawieniu lub rozwiązaniu problemu, w związku z którym powstał Post),

  7.1.4. nie podejmowania działań i zamieszczania Postów zawierających treści, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,

  7.1.5. nie używania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

  7.2. W razie naruszania niniejszego Regulaminu, a w szczególności powyższych postanowień, Administrator ma prawo usunąć Post samodzielnie. Może też zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  8.1. W granicach dopuszczalnych przez prawo, przy poszanowaniu uprawnień przysługujących konsumentom, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  8.1.1. sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu (co obejmuje również – w szczególności – dział „Porady” i Forum),

  8.1.2. treść i formę zamieszczanych Postów i innych materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego, w tym Eksperta,

  8.1.3. treść i formę opisów charakteryzujących Profile Użytkowników Zarejestrowanych, w tym również Profile Ekspertów,

  8.1.4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

  8.1.5. szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim,

  8.1.6. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

  8.1.7. utratę Postów i innych materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,

  8.1.8. treść Materiałów Agregowanych,

  8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

  8.2.1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

  8.2.2. natychmiastowego skasowania każdego Postu lub innego materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

  8.2.3. natychmiastowego skasowania każdego Postu lub innego materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

  8.2.4. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego (w tym Eksperta) i wszystkich zamieszczonych przez niego Postów i innych materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

  8.2.5. zaprzestania udostępniania Portalu (z ważnych przyczyn) lub jego poszczególnych funkcjonalności,

  8.2.6. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu.

  8.3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie starał się informować na łamach Portalu o istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności – zwłaszcza takiej, która może się wiązać z dodatkowymi obowiązkami dla Użytkownika.

  8.4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W związku z tym Usługodawca, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym zagwarantowaniu praw konsumenta, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu indywidualnych decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.

  8.5. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy. Przy czym do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się w szczególności:

  8.5.1. przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu

  8.5.2. przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych, również międzynarodowych

  8.5.3. obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów

  8.5.4. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych

  8.5.5. inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych

  8.5.6. siłę wyższą, rozumianą jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Usługodawcy

  8.5.7. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

  8.5.8. okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika,

 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  9.1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

  9.2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 10. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

  10.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

  10.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (kontakt@senior.pl) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

  10.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  10.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

  10.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 10.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

  10.6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 11. ZMIANA REGULAMINU

  11.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  11.2. Powiadomienie o zmianach w Regulaminie może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, bądź przy logowaniu Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści.

  11.3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia konta oraz zaprzestać korzystania z Portalu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.